Avís legal

Informació general

El lloc web www.discosama.cat és propietat de DISCOS A MÀ, SL amb CIF B-17595141 i domicili fiscal a Plaça de l’Església, 1 17853 ARGELAGUER. També pot posar-se en contacte amb DISCOS A MÀ, SL a través de l’e-mail: info@discosama.cat

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual i son propietat de DISCOS A MÀ, SL o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Queda prohibida la reproducció, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de DISCOS A MÀ, SL.

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que les vostres dades personals són incorporades a fitxers titularitat de DISCOS A MÀ, SL amb la finalitat de poder atendre adequadament les vostres peticions d’informació.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot adreçar-se per escrit a DISCOS A MÀ, SL – Plaça de l’Església, 1 – 17853 ARGELAGUER

Limitacions o exclusions de responsabilitat

DISCOS A MÀ, SL no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a llocs web o sistemes externs.

DISCOS A MÀ, SL no es fa responsable dels danys causats als usuaris per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Condicions generals de compra

1. Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals (d’ara endavant “Condicions Generals”) regulen les condicions de compra de produccions discogràfiques a través de la web  www.discosama.cat (d’ara endavant el “Lloc Web”), que és titularitat de la societat DISCOS A MÀ S.L. (d’ara endavant, “DISCOS A MÀ “), amb domicili a Argelaguer, plaça de l’església, 1 amb C.I.F. B-17595141, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Volum 1441, Foli 101, Full GI-23803.

L’adquisició de qualsevol dels productes del Lloc Web, suposa l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, les seves dades com a usuari passaran a formar part dels fitxers de bases de dades de la societat, i el tractament d’aquests fitxers serà conforme al previst en la Política de Privacitat.

DISCOS A MÀ proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc Web.

Les presents Condicions Generals són les úniques condicions aplicables a l’ús del Lloc Web i a la compra de productes a través del Lloc Web i substitueixen altres possibles condicions. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc Web i realitzi la compra de productes a través del Lloc Web accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions Generals tal com es trobin redactades en el moment en què s’accedeixi al Lloc Web.

2. Informació sobre els productes

Les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als productes continguts en el Lloc Web tenen per objecte aportar la major informació, no obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, DISCOS A MÀ informarà a l’Usuari per email de l’anul·lació total o, si s’escau, parcial de la comanda.

3. Sistema de compra dels productes

Per procedir a la compra del producte, l’Usuari haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-lo a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Una vegada seleccionat el producte objecte de compra, l’Usuari haurà de prémer la icona “Anar a caixa”.

Una vegada l’Usuari hagi seleccionat els productes, procedirà a validar la forma de pagament en la secció “Pagament”, seguint les instruccions que apareguin en pantalla i a continuació acceptarà la compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

DISCOS A MÀ enviarà a l’Usuari un correu electrònic de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada. La comanda de productes i, per tant, el contracte s’entendrà formalitzat en el moment que DISCOS A MÀ rep el pagament.

DISCOS A MÀ enviarà la corresponent factura.

4. Preus dels productes

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del Lloc Web i les despeses d’enviament inclouen l’IVA.

DISCOS A MÀ es reserva el dret a modificar els preus en el Lloc Web en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el lloc web en el moment del registre de la comanda, excepte error tipogràfic evident.

5. Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, que apareixeran en pantalla, es realitzaràn per targeta. Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla.

Com a sistema de pagament electrònic, DISCOS A MÀ proporcionarà accés a una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. S’allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol HTTPS. Així mateix DISCOS A MÀ manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

6. Lliurament dels productes

DISCOS A MÀ s’obliga a lliurar els béns comprats per l’Usuari, al domicili assenyalat a aquest efecte en la secció “Adreça”, i en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

L’enviament es realitzarà a través de CORREUS.

7. Devolució de productes

DISCOS A MÀ no acceptarà devolucions de compres de productes a no ser que el producte sigui defectuós. Si es dóna aquest cas, DISCOS A MÀ, reposarà el material defectuós.

8. Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres Clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions Generals.

El no exercici per part de DISCOS A MÀ de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions Generals no s’interpretarà com a renúncia a aquests drets, excepte renúncia expressa i per escrit per part de DISCOS A MÀ o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

9. Modificació de les condicions generals

DISCOS A MÀ es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

10. Integritat de les condicions generals

Les presents Condicions Generals i el contracte que documenti l’adquisició, per part de l’Usuari, dels productes, constitueixen l’expressa i única voluntat de DISCOS A MÀ i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguit per les parts amb anterioritat. Qualsevol modificació d’aquestes Condicions Generals o del contracte que documenti l’adquisició dels productes haurà de realitzar-se per escrit i de mutu acord entre DISCOS A MÀ i l’Usuari.

11. Cessió de drets i obligacions

L’Usuari no podrà cedir i/o transmetre els drets i obligacions relatius a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc Web, sense la prèvia autorització expressa i per escrit per part de DISCOS A MÀ.

DISCOS A MÀ podrà cedir i/o transmetre lliurement, en qualsevol moment i sense l’autorització per part de l’Usuari, els drets i obligacions relatius a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc Web.

12. Llei aplicable i jurisdicció

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes a través del Lloc Web i/o de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualssevol conflictes, les parts acorden sotmetre’s, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció al que poguessin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l’Usuari.